onsdag 10 juni 2009

Utspel

Regeringen är underkänd, konstaterar den politiske redaktören Philippe Gouillaud, på Le Figaro.

Christian Paul (Parti Socialiste), en ivrig motståndare till hadopi-lagen och mycket aktiv under debatterna i Nationalförsamlingen, säger att lagen "...est touchée au coeur. Replâtrer Hadopi, ce serait persister dans l'erreur. Il va falloir que Nicolas Sarkozy lève la fatwa qu'il avait jetée sur les internautes."
"...är träffad i hjärtat. Att försöka lappa ihop den vore att framhärda i sitt misstag. Nu måste Nicolas Sarkozy lyfta den fatwa han utslungat över internauterna."

"Dans cette affaire, c'est
Nicolas Sarkozy qui est censuré par le Conseil constitutionnel. C'est un texte qu'il a porté, qu'il a voulu (...)" "I det här fallet är det Nicolas Sarkozy som blivit förkastad av Författningsdomstolen. Det är en lagtext om han arbetat för, som han har velat ha (...)", förklarade Patrick Bloche (Parti Socialiste), även han en av de välkända "musketörerna" mot lagen.

"Que les socialistes ne se réjouissent pas trop, ils n'ont pas de quoi être fiers. Après le coup du rideau, après le recours devant le Conseil constitutionnel, ils auront des comptes à rendre aux artistes et dans les urnes."
"Socialisterna skall inte glädja sig för mycket", säger däremot Sarkozys torped, Frédéric Lefevbre, "de har ingenting att vara stolta över. Efter kuppen med draperierna, efter deras vädjan till Författningsdomstolen, kommer de att få stå till svars inför artisterna och inför valurnorna."

Dominique Rousseau, professor i konstitutionell rätt vid universitetet i Montpellier, säger däremot att Författningsdomstolens utlåtande hör till de skarpaste på åtminstone tolv år.
Domstolens motivering är särskilt allvarlig, betonar Rousseau, eftersom den anklagar regeringen för att ha missförstått maktdelningsprincipen och den princip som fastslår att en anklagad är oskyldig tills motsatsen bevisats - samt begreppet yttrandefrihet.

Rättigheten att fritt kommunicera och uttrycka sig slås fast i artikel 11 i de mänskliga och medborgerliga rättigheter som nedtecknades 1789. Principen att en anklagad är oskyldig tills brottet bevisats slås fast i artikel 9 i samma dokument.

Och Le Conseil Constitutionnel är konstitutionens väktare.