onsdag 3 juni 2009

Senaten och IP-adresserna

Två franska senatorer - Anne-Marie Escoffier från PRC (Parti Républicain Chrétien Français), ett kristdemokratiskt högerparti, och Yves Détraigne från MoDem (Mouvement Démocrate), ett centerparti - har lagt fram en rapport där de föreslår att låta IP-adresser definieras som en donnée personelle; en personuppgift.

Som sådan skulle IP-adressen skyddas av den franska personuppgiftslagen - vilket skulle omöjliggöra den form av "piratjakt" som nu kan bedrivas av privata företag, i syfte att fiska fram IP-adresser till misstänkta fildelare.

Det står helt klart att dessa senatorer till fullo förstått den nya tidens hot mot den personliga integriteten.
Detta förstod också CNIL (Commission Nationale de l' Informatique et des Libertés), den statliga myndighet som har till uppgift att skydda individens fri- och rättigheter i den digitala eran, redan år 2005, då de stoppade urskiljningslös anti-piratverksamhet och systematisk insamling av IP-adresser.

CNIL tvingades dock backa efter ett beslut år 2007 i le Conseil d'État, som fastslog att en IP-adress inte var en personuppgift.

Utredarna i Senaten önskar nu fastställa "sans ambiguïté que l’adresse IP constitue une donnée à caractère personnel", "utan tvetydighet, att en IP-adress är av personuppgiftskaraktär."

De skriver:
"Alors que le statut juridique de l’adresse IP en France demeure flou, vos rapporteurs ont pour leur part acquis la conviction que l’adresse IP constituait un moyen d’identifier un internaute, au même titre qu’une adresse postale ou un numéro de téléphone par exemple".
"Trots att IP-adressens juridiska status i Frankrike har förblivit oklar, har era utredare kommit fram till övertygelsen att en IP-adress utgör ett verktyg för att identifiera en internaut på samma sätt som t ex en postadress eller ett telefonnummer (...)."

"(...)compte-tenu du rôle essentiel qu’Internet est appelé à jouer dans la vie d’une partie sans cesse croissante de nos concitoyens, il leur semble indispensable que les garanties concernant la collecte de données à caractère personnel s’appliquent également sans ambiguïté aux données de connexion des internautes".

"(...) då era utredare tagit fasta på den essentiella roll Internet kommer att spela för en oavbrutet växande del av befolkningen, tycks det dem oundgängligt att de garantier som utfärdats gällande insamling av personuppgifter även utan tvetydighet omfattar uppgifter som rör internauts' uppkoppling."

I rapporten följer sedan en lång rad förslag som syftar till att stärka rättigheterna på Internet. Bl a föreslås stärkta befogenheter för CNIL. Andemeningen i denna utredning går på tvärs med den politik som nu förs från regeringshåll.

Vad detta betyder får tiden utvisa. Man bör dock observera att det sensationella i rapporten utgörs av utredarnas uttryckliga önskan att ge internauts samma rättigheter som gäller övriga medborgare i "verkligheten".

Senatorernas rapport(
pdf)