onsdag 3 juni 2009

De vill varken betala eller genomföra

FFT, la Fédération Française des Télécoms, som organiserar de stora franska telekom-företagen, föräkrar regelmässigt i sina uttalanden regeringen om sin lojalitet, samtidigt som de låter framskymta att de vägrar utföra de erfoderliga, praktiska åtgärderna av ekonomiska skäl.
Deras motstånd mot hadopi-lagen har varit kompakt - utom på det ideologiska planet.
Nu visar de samma reaktion inför den nyligen framlagda loppsi-lagen, men lägger dessutom till en rad moraliska invändningar.

I en intervju i Écrans/Libération säger generaldirektör Yves de Mouël att man från telekomföretagen känner stark oro över att bli påtvingad denna tekniska uppgift, även om varje internetoperatör får frihet att ta sig an problemet på valfritt sätt.

De Mouël avslöjar att FFT initierat en utredning för att utröna vilken metod som skulle vara mest effektiv och samtidigt minst kostsam "i full vetskap om att alla metoder kommer att kunna kringgås."
Detta, försäkrar de Mouël, har man upprepat för myndigheterna om och om igen, liksom man gjort i fråga om hadopi-lagen: "de mest berörda kommer alltid att kunna kringå lösningen. Det är inte en fråga om en negativ attityd från vår sida, utan framför allt en fråga som berör Internets själva struktur."

Inte desto mindre finns ett krav på resultat i lagförslaget, vilket, enligt de Mouël, är oacceptabelt "eftersom det är omöjligt att uppnå".

Generaldirektören betonar, att även om man tar fram en kostsam lösning som idag fungerar till 99%, så kommer den vara verkningslös imorgon "och 'imorgon' kommer väldigt snabbt på Internet".

Dessutom, tillägger han, har Frankrikes internetoperatörer ingen avsikt att låta sig tvingas till att bedriva en polisiär verksamhet. Inte heller finner han det acceptabelt att sajter skall stängas ner utan domslut, på order av en myndighet -
OCLCTIC, Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication - bl a med hänvisning till faran med ändamålsglidning.

Han avslutar: "On va voir comment s’orientent les débats. On se tient mobilisé. Car on a à nouveau un débat de société très important, le troisième. On a eu la loi sur l’audiovisuel, l’Hadopi et la Loppsi. Cela montre la place d’Internet dans la société. C’est important d’en avoir conscience, et de comprendre qu’il faut raisonner autrement, tout en continuant à respecter les principes qui permettent de vivre en société.
"

"Vi får se hur debatten utvecklar sig. Vi håller oss mobiliserade. Vi har ser nämligen återigen en mycket viktig samhällsdebatt; den tredje. Vi har fått lagen på det audiovisuella området, hadopi-lagen och loppsi-lagen. Detta illusterar Internets plats i samhället. Det är viktigt att vara medveten om detta och förstå att man måste resonera annorlunda, samtidigt som man fortsätter att visa respekt för samhällets principer."

Motstånd

Bra