fredag 22 maj 2009

Tal i Cannes

Den 19 maj höll kulturminister Christine Albanel ett tal i Cannes inför CNC, Centre National de la Cinematographie. Där sade hon bland annat följande:

"La loi "Création et Internet" a été définitivement votée par le Parlement quelques heures avant l’ouverture du Festival.

Cela a été un rude combat contre les idées reçues sur le mode : "la technique évolue trop vite, on ne peut rien faire ". Chez nos adversaires la fascination, voire le fétichisme de la technologie, le renoncement à l’action, l’abdication de toute ambition régulatrice, se sont substitués aux idées."

"Lagen om Skapande och Internet" röstades igenom definitivt av Parlamentet några timmar före öppnandet av Festivalen (Filmfestivalen i Cannes).

Det har varit en hård kamp mot fördomar av typen "tekniken utvecklas för fort, man kan ingenting göra". Hos våra motståndare har teknikfascinationen, för att inte säga fetishismen, tillsammans med oviljan att agera och abdikeringen från alla ambitioner att reglera, ersatt idéerna."

(...)

"Certes le piratage pose à tous les responsables politiques, dans le monde entier, un problème totalement inédit : celui de l’illégalité d’un phénomène de masse.

Mais un phénomène social injuste doit-il s’imposer au droit, sans discussion possible, dès lors que ce comportement est le fait d’un nombre massif de nos concitoyens ? ». Bref, l’État doit-il privilégier les habitudes d’une majorité, ou bien les droits d’une minorité?"

"Piratverksamheten har ställt de politiskt ansvariga inför ett aldrig tidigare skådat problem; olagligheten hos ett massfenomen.

Men skall ett orättvist socialt fenomen ta rättens plats, utan diskussion, då ett visst antal medborgare ägnar sig åt det? kort sagt; skall staten välja majoritetens vanor framför minoritetens rättigheter?"

(...)

"Créateurs et professionnels du cinéma, je vous ai constamment trouvé à mes côtés pour défendre cette loi. Et aujourd’hui je tiens à vous en remercier tous. (...)

Vous avez pris le temps d’expliquer l’esprit pédagogique de ce projet aux parlementaires et au grand public – à la télévision, à la radio, dans les colonnes des journaux, dans des réunions publiques. Vous avez passé de longues heures de vigilance nocturne dans les tribunes de l’Assemblée nationale, tandis que j’étais sur le banc des ministres."

"Kreatörer och professionella inom filmen; jag har hela tiden sett er vid min sida beredda att försvara lagen. Och idag vill jag tacka er alla. (...)
Ni har tagit er tid att förklara den pedagogiska innebörden i detta parlamentariska projekt - på tv, i radio, i tidningarna, vid offentliga möten. Ni har uppmärksamt tillbringat timmar nattetid på åskådarplats i Nationalförsamlingen, medan jag satt på ministrarnas bänk."
(Exempelvis: Luc Besson)
(...)

"Pour ma part, entre le droit de propriété des artistes et les habitudes de certains internautes, j’ai choisi le droit. Entre le fait accompli et la restauration du sens, j’ai choisi le sens.

Internet est une chance formidable pour la culture. Il est de notre devoir de le développer. Mais pas sans règles."

"För egen del, i valet mellan artisternas upphovsrätt och vanorna hos vissa internauts, har jag valt rätten. I valet mellan ett fullbordat faktum och besinning, har jag valt besinning.

Internet är en fantastisk chans för kulturen. Det är vår plikt att utveckla det. Men inte utan regler."

(...)

"La simple entrée en vigueur de la loi suédoise, voici un mois, a occasionné du jour au lendemain, sans qu’aucune sanction ne soit prise, une chute de 37% du trafic sur Internet dans ce pays et une envolée du recours à l’offre légale; (...)

Nous sommes à la pointe d’un mouvement mondial qui est en train de s’amplifier. (...)

Il y a donc une vaste convergence internationale. Nous devons nous en féliciter, elle renforcera l’efficacité du dispositif."

Bara genom att sätta den svenska lagen i kraft, och utan att någon sanktion utdelats, sjönk aktiviteten på Internet med 37% från en dag till en annan i det landet, och de lagliga alternativen sköt i höjden.

Vi står i spetsen för en internationell rörelse som är på väg att förstärkas. (...)

Det finns alltså en stor internationell enighet. Vi bör lyckönska oss själva, den förstärker dessa åtgärders effektivitet." (...)


Den man mellan 17 och 40 som snabbt och smidigt önskar bli president Nicolas Sarkozys undersåte kan förslagsvis gå med i Främlingslegionen och bli sårad i strid. Detta berättigar till franskt medborgarskap. Närmaste rekryteringskontor: Marseille.