onsdag 20 maj 2009

Presidentens tankevärld

President Sarkozy har en plan. Det som nu händer på Nätet i Frankrike ingår i denna plan, vars yttersta mål är ett totalt statligt - vilket i Sarkozys fall betyder personligt - maktövertagende, mer ambitiöst och långtgående än någon annanstans i Västvärlden.
Sarkozy vill "säkra" Nätet, vilket är ett annat ord för att underkasta det absolut kontoll - en målsättning som skall uppnås i etapper.
Det första steget var lagen DADVSI (Wikipedia, engelska), från 2006. Den andra, mer aggressiva offensiven utgörs av den nyligen framforcerade hadopi-lagen (Wikipedia, engelska). Det tredje vapnet i presidentens cyberarsenal kommer uppenbarligen att bli LOPPSI: en lag som introducerar "allt": från övervakning och filtering till spionprogram och samkörning av personuppgifter.

Det är inte någon konspiratoriskt lagd nättidning som konstaterar detta, utan Le Monde Technologies. (Engelskspråkig blogg förklarar den tekniska innebörden av LOPPSI, med utgångspunkt från Le Monde-artikeln).

Den som söker inblick i Nicolas Sarkozys tankevärld kan gå tillbaka till det tal presidenten höll 2007, efter det att Denis Oliviennes lagt fram förarbetet till det som kom att bli hadopi-lagen och en överenskommelse, mellan internetleverantörer och underhållningsindustrin, undertecknats i Elysée-palatset. (En överenskommelse som inte inkluderade att internetleverantörerna skulle stå för kostnaden).
Numerama publicerade talet i sin helhet. Presidenten säger bland annat:

(...)
Aujourd’hui, un accord est signé, et je veux saluer ce moment décisif pour l’avènement d’un internet civilisé. Internet, c’est une « nouvelle frontière », un territoire à conquérir. Mais Internet ne doit pas être un « Far Ouest » high-tech, une zone de non droit où des « hors-la-loi » peuvent piller sans réserve les créations, voire pire, en faire commerce sur le dos des artistes.(...) On dit parfois que quand personne ne respecte la loi, c’est qu’il faut changer la loi. Sauf que si tout le monde tue son prochain, on ne va pas pour autant légaliser l’assassinat. Si tout le monde vole la musique et le cinéma, on ne va pas légaliser le vol. Et en même temps, nous savons tous qu’on ne va pas non plus mettre tous les jeunes en prison. "
"Idag har en överenskommelse undertecknats, och jag vill prisa detta betydelsefulla ögonblick som innebär det civiliserade Nätets ankomst. Internet är en "ny landsgräns", ett territorium att erövra. Men Internet får inte vara ett högteknologiskt Vilda Västern, eller ett laglöst land där man obekymrat kan utplundra skapandet, eller värre, bedriva kommers på artisternas bekostnad. (...) Det sägs ibland att när ingen följer lagen måste man ändra på den. Men om alla börjar döda sin nästa betyder det inte för den skull att man skall legalisera mord. Om alla stjäl film och musik betyder det inte att man skall legalisera stöld. Samtidigt vet vi alla att vi inte skall sätta alla ungdomar i fängelse"

"Il nous fallait chercher des moyens intelligents et astucieux pour en appeler à la conscience du citoyen, lui donner la possibilité de rentrer dans le droit chemin."
"Vi var tvungna att hitta på ett intelligent och listigt sätt att vädja till medborgarens samvete, ge denne möjlighet att återvända till den rätta vägen" (...)

"De plus, les fournisseurs d’accès s’engagent, et c’est important, à mettre en œuvre des dispositifs de filtrage (...)
"Dessutom har internetleverantörerna lovat åtaga sig, och detta är viktigt, att möjliggöra filtrering (...).

Partout, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, les professionnels et les gouvernements essaient depuis des années, non sans mal, de trouver le « graal » permettant de résoudre le problème de la piraterie.
Nous sommes les premiers, en France, à réussir aujourd’hui à constituer une grande alliance nationale autour de propositions précises et opérationnelles.
"Överallt, i USA och Storbrittannien, försöker fackmän och regeringar sedan åratal tillbaka, inte utan svårighet, att finna den "Graal" som löser problemet med piratverksamhet. Vi är de första, i Frankrike, att idag lyckas skapa en nationell allians runt väldefinierade och genomförbara förslag." (...)

"Grâce à vous et à cet accord, la France va retrouver une position de pays « leader » dans la campagne de « civilisation » des nouveaux réseaux."
"
Tack vare er och denna överenskommelse, kan Frankrike återerövra sin plats som "leader" i en kampanj för en "civilisering" av Nätet. (...)

Fan tro't.