onsdag 27 maj 2009

Det oantastliga svepskälet

La Quadrature du Net går som väntat ut med hård kritik mot LOPPSI. Under rubriken "LOPPSI: skyddandet av barn svepskäl för censur av Nätet" skriver man:

"La loi LOPPSI vient d'être déposée au Conseil des Ministres pour un examen prochain au parlement. Elle contient entre autres la mise en place d'une infrastructure extrêmement inquiétante de filtrage des contenus sur Internet. Ce dispositif, inefficace dans la lutte ô combien légitime contre la pédopornographie, ouvre en réalité la porte à la censure d'Internet et constitue une grave atteinte à la neutralité du réseau. Les citoyens doivent refuser ce contrôle du Net dicté par le président Sarkozy.
"
"LOPPSI-lagen har just lagts fram vid ministerkonsejen, för snar behandling i parlamentet. Den introducerar bland annat en extremt oroande infrastruktur för filtrering av innehållet på Nätet. Dessa åtgärder, ineffektiva mot den ack så legitima kampen mot barnpornografi, öppnar istället dörren för en censur av Internet och innebär en grovt angrepp på Nätets neutralitet.
Medborgarna bör avvisa denna kontroll av Nätet, dikterad av president Sarkozy."

Jérémie Zimmermann, medgrundare och talesman för La Quadrature du Net konstaterar:

"L'instrumentalisation de la pédopornographie pour justifier la mise en œuvre de dispositifs de contrôle du Net ouvrant la porte à la censure est intolérable. L'examen de la LOPPSI doit être l'occasion d'un débat public sur l'inefficacité des dispositifs de filtrage et les menaces qu'ils font planer sur les libertés individuelles, ainsi que sur les moyens réels, humains et financiers, de lutte contre la pédopornographie. Les citoyens doivent se mobiliser pour que le filtrage soit abandonné à tout prix, comme en Australie où il a été un échec cuisant
."
"Instrumentaliseringen av barnpornografi för att rättfärdiga åtgärder för kontroll av Nätet öppnar dörren för en oacceptabel censur. Behandlingen av LOPPSI-lagen bör innebära ett tillfälle för en offentlig debatt om ineffektiviteten hos åtgärder vidtagna i syfte att filtrera, samt de hot dessa innebär mot individens rättigheter, såväl som för de reella, mänskliga och ekonomiska åtgärderna i kampen mot barnpornografi. Medborgarna måste mobilisera sig för att planerna på filtrering överges till varje pris, liksom i Australien, där detta innebar ett smärtsamt nederlag."

Endast 32% av de sajter som filtrerades bort av myndigheterna i Australien visade sig verkligen innehålla barnpornografi - resten bestod av annat klandervärt, som kritik mot filtrering och censur.

Copyriot kan avslöja att denna teknik också används av Moderaterna och dess kristhögersyskonparti i Tyskland.