lördag 2 maj 2009

De vill inte betala

Den franska paraplyorganisationen Fédération Française des Telecoms FTT, som samlar franska telekom-företag, ställer sig lojalt bakom regeringens planer på att bekämpa illegal fildelning genom hadopi-lagen, med vissa reservationer för hänsyn till personlig integritet.

Däremot - och här är organisationen otvetydig - vill man inte betala för det. FTT klargör i en kommuniké den 10/4-09:
"...les coûts de mise en œuvre de la riposte graduée incluant la suspension éventuelle de l'accès internet sont à la charge de l'Etat." "Kostnaden för att sätta ("the graduated response") i verket, inklusive en eventuell nedstängning av internetuppkopplingen, skall tillfalla Staten."

I en kommuniké från den 2/4-09 är man ännu tydligare. Den bär rubriken: "Pour la Fédération Française des Télécoms, il n’appartient pas aux opérateurs de financer le dispositif de riposte graduée." "Enligt FFT skall det inte åläggas internetoperatörerna att finansiera verkställandet av ("graduated response").
Man fortsätter:
"Les accords de l'Elysée n’ont jamais prévu la prise en charge par les opérateurs de ces coûts. En revanche, depuis le début des discussions, il y a toujours eu une attitude claire et constante des pouvoirs publics de non remise en cause des devoirs de l’Etat quant à leur prise en charge par celui-ci." "Överenskommelserna i Élyséepalatset innebar aldrig att internetföretagen skulle stå för kostnaderna. Tvärtom, så har det i diskussionerna stått klart från början att Statens ansvar för detta inte skulle ifrågasättas."

"La Fédération conteste la possibilité de mettre à la charge des opérateurs les coûts de mise en œuvre de l’ensemble de ce dispositif de riposte graduée. Comme cela a été justement rappelé dans l’hémicycle, et conformément au principe d’égalité devant les charges publiques, principe constitutionnel fondateur du droit français, l’Etat n’a pas à faire peser financièrement sur les opérateurs les coûts d’une mission d’intérêt général étrangère à l’activité de ces mêmes opérateurs. Ce principe a d’ailleurs été consacré par une décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2000." "FTT motsätter sig möjligheten att den sammanlagda kostnaden för ("graduated response") faller på internetoperatörerna. Staten skall inte, vilket också påpekats i Nationalförsamlingen i överensstämmelse med principen om likhet inför offentliga kostnader, vilket är en grundläggande fransk kontitutionell rättighet, tynga operatörerna med kostnaden för ett åtagande av allmänt intresse och som i sig är främmande för dessa operatörers verksamhet. Denna princip har också fastslagits av Författningsdomstolen den 28 december år 2000."

Vilket är ett omständigt sätt att säga: "Vi betalar inte."

"Il reviendra donc à l’Etat d’assumer les coûts très lourds afférents à la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif, notamment l’identification des internautes, la refonte des systèmes d’information et de facturation pour la mise en œuvre de la suspension de l’accès à Internet, mesure qui à elle seule, excédera déjà plus de 70 millions d’euros d’après le rapport du Conseil Général des Technologies de l’Information (CGTI), organisme de conseil du Gouvernement."
"Det faller alltså på Staten att åtaga sig de mycket stora kostnader verkställandet av lagen kommer att innebära, särskilt identifieringen av nätsurfare, ombyggnaden av informations- och fakturationsystem för att verkställa avstängningen av internetuppkopplingen, något som bara det väntas överstiga 70 miljoner euro, enligt rapporten från regeringens rådgivande organ Conseil Général des Technologies de l’Information (CGTI)."

Detta är intressant på flera sätt. Det står klart att de franska telekomföretagen inte kommer att bekosta detta frivilligt och att de "överenskommelser" Sarkozy hänvisat till aldrig inkluderade något sådant. FFT nämner också Författningsdomstolens tidigare beslut som stöd för sitt ställningstagande.
Men man kan även konstatera att Sarkozy förmodligen inte stötte på något principiellt motstånd, så länge det inte var fråga om pengar:
Enligt en kommuniké den 11/3-09 ser de hellre ...une amende, ou l’installation d’un logiciel permettant de sécuriser le poste de l’internaute, en cas de téléchargement illégal répété." "...ett bötesstraff, eller istallationen av en mjukvara som säkrar nätsurfarens dator (sic!), i de fall då den olagliga nedladdningen upprepas."