onsdag 6 maj 2009

Klart besked

Kommuniké från franska kulturdepartementet:

"Christine Albanel prend acte du vote intervenu ce matin au Parlement européen, amendement qui n’a aucun lien direct avec le projet de loi Création et Internet et qui a pour seul effet d’en retarder l’adoption définitive. Elle souligne, comme elle l’a fait constamment depuis le premier vote de l’amendement le 24 septembre 2008, que celui-ci ne remet en aucune façon en cause le projet de loi Création et Internet. L’amendement 46 se borne en effet à poser le principe selon lequel toute atteinte aux " droits et libertés fondamentaux " des internautes ne peut intervenir que sur le fondement d’une décision des autorités judiciaires. Or, l’accès à Internet à son domicile ne s’est vu reconnaître le statut de " liberté fondamentale " à l’égal, par exemple, de la liberté de croyance, de la légalité des peines ou du droit de propriété, dans aucun pays du monde."

"Christine Albanel tar i beaktande morgonens omröstning i europaparlamentet, angående den paragraf, som inte har någon direkt koppling till lagförslaget om Skapande och Internet, och som har som enda effekt att fördröja dess definitiva stadfästelse.

Hon understryker, som hon gjort oavbrutet sedan den första omröstningen om paragrafen den 24 september 2008, att denna inte på något vis ifrågasätter lagförslaget om Skapande och Internet. Paragraf 46 inskränker sig till att slå fast principen att nätsurfares "grundläggande rättigheter och friheter" inte får kränkas utan ett föregående beslut från en juridisk instans.

Däremot anses inte tillgången till Internet från sitt hem som en "grundläggande rättighet" jämförbar med, till exempel, religionsfriheten, att straff skall utdömas i överensstämmelse med lagen eller äganderätten, i något land på jorden."

Hör ni det - era töntar!
(ok, det sista ingick inte i den officiella versionen)