söndag 17 maj 2009

Den Vita Medborgarportalen

Följande befintliga myndighet: ARMT, L'Autorité de Régulation des Mesures Techniques" "Myndigheten för reglering av tekniska åtgärder", kommer nu att gödas, växa och utvecklas till HADOPI.

I sin slutgiltiga skepnad kommer myndigheten att ansvara för inrättandet av det Digitala Skräckväldet - då spridandet av rädsla är själva grundförutsättningen för att myndigheten skall lyckas med det uppdrag som anförtrotts den av regeringen.

Tjänstemännen på ARMT har i god tid skridit till verket och börjat undersöka de tekniska förutsättningarna, samt förutsättningarna för att kunna tvinga internetleverantörerna att på egen bekostnad bygga en myckenhet komplicerade digitala giljotiner.

En utredning(pdf), författad av statstjänstemannen Jean Berbinau, generalsekreterare på ARMT, på begäran av le Conseil Général des Télécommunications (CGTI), lades fram för kulturminister Albanel i december 2008.

April, en organisation som arbetar för att främja och sprida bruket av fri programvara, kritiserar utredningen hårt i en presskommuniké, den 6/3-09: "L'April note que ce rapport a été présenté par Jean Berbinau, actuel secrétaire général de l'inutile ARMT qui se rêve en secrétaire général de la liberticide HADOPI. Pour accéder à cette promotion, ce dernier n'hésite pas à proposer ce que demandent depuis des années les producteurs de disques et de films : l'obligation pour les internautes désireux de garantir leur sécurité juridique d'installer des logiciels propriétaires filtrant leurs communications." "April konstaterar att denna utredning lagts fram av Jean Berbinau, nuvarande generalsekreterare för meningslösa ARMT, som drömmer om att bli generalsekreterare för den frihetsmördande HADOPI. För att nå detta mål drar han sig inte för att föreslå det film- och skivproducenter efterfrågat i åratal; ett tvång för internauts, som vill försäkra sig om sin juridiska säkerhet, att installera mjukvaror som filtrerar deras kommunikation".
Utredningen rekommenderar mycket riktigt att man snarast möjligt inleder försök med filter installerade hos kunden; filter som skulle stå i förbindelse med en central server.

I klartext: eftersom det är upp till en anklagad internaut att bevisa sin oskuld, bör denne i förebyggande syfte installera ett spionprogram på sin dator för att slippa bli anklagad.

Utredningen tar även upp problemet med öppna nätverk på offentliga platser, som ju skulle kunna inbjuda till allehanda brottslighet. Lösningen: På dessa offentliga nätverk skulle tillgängligheten vara kraftigt beskuren och de åtkomliga sajterna i förhand godkända av en för detta avsedd myndighet.

Sådana säkra internetuppkopplingar för allmänheten, "vita portaler" (Fonus-vibbar), skulle kunna gå under namnet Portail Citoyen - Medborgarportaler (DDR-vibbar).

Texten illustreras med ett flertal klargörande tabeller och schematiska figurer med pilar och kvadrater.
Däremot berörs inte den etiska aspekten av de åtgärder som syftar till att kartlägga, identifiera och stänga av franska medborgare från ett redan förhandsgranskat och censurerat Internet.