fredag 23 oktober 2009

Kommuniké från Élyséepalatset

President Sarkozy's kommuniké efter gårdagens praktiskt taget totala godkännandet av Hadopi 2:

"Le Président de la République se réjouit de la prochaine entrée en vigueur de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, après la décision du Conseil Constitutionnel qui en valide le contenu. Elle complète la loi Création et Internet du 12 juin 2009.
La France dispose à présent d’un système très innovant pour protéger les droits des auteurs, des artistes et de leurs partenaires dans l’univers internet. Ce dispositif privilégie l’information et la prévention des internautes, les sanctions étant graduées et proportionnées.
Le Président de la République félicite l’ensemble des participants à cette entreprise de responsabilisation collective. La France, pays inventeur du droit d’auteur, nation protectrice des artistes, montre sa volonté d’adapter cette protection sans nuire aux droits des consommateurs.
Ces lois dessinent un cadre et offrent une protection. Il appartient désormais à tous - auteurs, artistes, entrepreneurs, consommateurs – de promouvoir activement l’art et la culture sur la Toile de l’internet, en développant des offres attractives, en faisant circuler les œuvres.
L’art constitue l’expression la plus haute de la civilisation. Il nous revient de faire qu’il existe un internet civilisé."

Denna kommuniké tydliggör presidentens tankevärld. Vissa nyckelord återkommer ständigt i Sarkozys beskrivning av Internet och internauts.
Översättning med särskild betoning på felaktigheter, förolämpningar och/eller uttryck ägnade att väcka vrede:

"Republikens president glädjer sig över att den straffrättsliga lagen för beskyddandet av litterär och artistisk egendom på Internet skall träda i kraft, efter att Författningsdomstolen beslutat validera dess innehåll. Den kompletterar lagen Skapande och Internet av den 12 juni 2009.

Frankrike har nu ett mycket innovativt system för att beskydda upphovsrätten för författare, artister och deras partners i det universum som utgörs av Internet. Dessa åtgärder betonar information och prevention, eftersom sanktionerna mot internauts är gradvisa och proportionerliga.

Republikens president lyckönskar samtliga de som deltagit i denna ansträngning för att främja den kollektiva ansvarskänslan. Frankrike, uppfinnare av upphovsrätten, en nation som beskyddar artister, visar sin vilja att anpassa detta skydd utan att skada konsumentens rätt.

Dessa lagar ritar upp ett ramverk som erbjuder skydd. Det åligger nu hädanefter alla - författare, artister, entreprenörer, konsumenter - att aktivt främja konst och kultur på Internet, genom att utveckla attraktiva erbjudanden, och sprida verk.

Konst uttrycker den högsta formen av civilisation. Det är vår uppgift att göra Internet civiliserat.