onsdag 14 oktober 2009

Den milda despotismen II

Alexis de Tocqueville var övertygad om demokratins oundviklighet, dess historiska nödvändighet, även om han hade sina reservationer mot styrelseskicket.

Han insåg att strävan efter jämlikhet kunde innebära ett hot mot friheten. Det demokratiska samhällets jämlikhet utjämnar medborgarnas makt och tillgångar men fråntar dem samtidigt deras oberoende och de resurser som möjliggör motstånd mot makten. Det feodala och det aristokratiska samhället hade tydliga motvikter mot centralmakten. I Amerika såg Tocqueville ett starkt civilsamhälle och oberoende medborgare.

"Civilsamhällets oberoende var med andra ord en förutsättning för att frihet och jämlikhet skulle kunna kombineras, men inte bara genom att stödja demokratin utan också genom att agera motvikt mot de folkvalda. Bilden av civilsamhället som en nödvändighet i en stabil demokrati är förmodligen Tocquevilles största bidrag till den politiska filosofin." (SvD, 28/05-07)

Följaktligen destabiliseras demokratin då civilsamhället försvagas och de folkvalda får för stor makt över medborgarnas liv. När de styrande agerar i samförstånd för att bekämpa medborgarnas initiativ, lägga till rätta deras liv och ignorera deras åsikter har demokratin i praktiken upphört och övergått i något annat.

Alexis de Tocqueville försöker i den andra volymens fjärde del: What sort of despotism democratic nations have to fear, föreställa sig vilket typ av hot de demokratiska samhällena kan ställas inför i framtiden. Han skriver:

I think, then, that the species of oppression by which democratic nations are menaced is unlike anything that ever before existed in the world; our contemporaries will find no prototype of it in their memories. I seek in vain for an expression that will accurately convey the whole of the idea I have formed of it; the old words despotism and tyranny are inappropriate: the thing itself is new, and since I cannot name, I must attempt to define it.

I seek to trace the novel features under which despotism may appear in the world.

Alexis de Tocquevilles vision av det nya tyranniet befinner sig mycket nära dagens europeiska samhällen.