söndag 18 oktober 2009

Om fraktaler III

I går publicerade Le Monde en intervju med Benoît Mandelbrot, där han fastslår att de matematiska formler som används för riskberäkningar inom finansvärlden är värdelösa och gravt missvisande.

Redan 2004 publicerade den fransk-amerikanske matematikern en bok om de lagar som styr vad som uppfattas som slumpmässiga processer inom den ekonomiska sfären; Une approche fractale des marchés: Risquer, perdre et gagner, i engelsk version The (mis)behaviour of markets: A fractal view of risk, ruin and reward, i vilken han förutsade och varnade för den kommande krisen - utan att någon lyssnade.
Istället, menar Mandelbot, använder man sig av teorier som bortser från fundamentala fakta och man "sopar dynamit under mattan".

Mandelbrot berättar för Le Monde's journalist: "Il y a quelques jours, j'ai déjeuné avec des dirigeants d'une grande banque américaine. Ils me disent qu'ils sont contents de leurs modèles. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. J'espère que ce qu'ils me disent n'est pas la réalité. Personne ne les oblige à dire ce qu'ils font réellement. Les financiers sont très attachés à cette théorie d'une simplicité merveilleuse, que l'on peut apprendre en quelques semaines, puis en vivre toute sa vie. Cette théorie a toujours été complètement fausse. Depuis quelques années néanmoins, on m'écoute de plus en plus."

"För några dagar sedan åt jag lunch med ledningen för en stor amerikansk bank. De sade att de var nöjda med sin modell. De vill inte erkänna att de tagit fel. Jag hoppas att vad de säger inte är sant. Ingen tvingar dem att säga vad de verkligen gör. Finansvärldens folk är mycket fästa vid teorin om en underbar enkelhet, som man kan lära sig förstå på några veckor och sedan leva efter hela sitt liv. Denna teori har alltid varit fullständigt felaktig. Dock, sedan några år tillbaka lyssnar man mer och mer på mig."

Efter att den nya internetekonomin kollapsat på 90-talet rådde Mandelbrot finansvärldens aktörer på Wall Street att avsätta en summa för vetenskaplig grundforskning. Men, konstaterar han, "de flesta företag har avskedat sina forskare. Vilken teori låter man sig ledas av nu? Det blöta fingret? Jag vet inte."

Även finansvärlden har sina dogmer och sitt etablissemang - dit Mandelbrot inte hör - och han beklagar det faktum att hans teorier inte är accepterade. Hans elever har i många fall gjort strålande karriärer genom att avsäga sig slutsatserna i de egna doktorsavhandlingarna. Mandelbrot avslutar:
"Je n'appartiens à aucune école. J'en ai créé une. Mais elle est indépendante des puissances et des intérêts".

"Jag tillhör inte någon skola. Jag har skapat en. Men den är oberoende av både makt och särintressen."

Den matematiske filosofen befann sig vid tiden för intervjun i Paris, inbjuden till en vetenskaplig filmfestival för att se filmen Fractales, à la recherche de la dimension cachée (Fraktaler, på spaning efter den gömda dimensionen) som kan ses i engelskspråkig version här.