onsdag 14 oktober 2009

Den milda despotismen I

Det är intressant att åter läsa Alexis de Tocqueville, säger Dominique Rousseau, professor i konstitutionell rätt vid universitetet i Montpellier under en intervju publicerad i Le Monde. "Då Alexis de Tocqueville återvände från USA omkring 1830, förordade han införandet av allmänna val. Till sina vänner, som menade att han var galen, sade han något i stil med: 'Oroa er inte, allmänna val legitimerar bara utövandet av makt hos dem som redan har den.'"

Alexis de Tocqueville (Wikipedia, sve.), fransk adelsman och politisk filosof, skrev efter en studieresa i USA det omfattande verket De la démocratie en Amérique (Om demokratin i Amerika) som publicerades i två delar år 1835 och 1840. Verket i sin helhet, översatt till engelska finns här.

Professor Rousseau talar om den "rojalistiska kultur", med utbredd nepotism och i praktiken ärftlig makt, som illustreras av det formella valet av den 23-årige studenten Jean Sarkozy, presidentens son, till ett högt ämbete:

"Cette pratique referme la classe politique sur elle-même et dresse un mur entre la "noblesse d'Etat" dont parlait Pierre Bourdieu et le tiers état, le bas peuple qui accède plus difficilement à l'exercice du pouvoir mais à qui on demande d'acclamer par le vote cette 'noblesse' qui s'autoreproduit."

"Denna praktik isolerar den politiska klassen och reser en mur mellan 'statens adel', som Pierre Bourdieu talade om och det tredje ståndet, folket, som har svårt att få tillträde till makten men av vilket man kräver att de med sin röst bekräftar denna 'adel' som reproducerar sig själv."

Juridikprofessorn ser en mycket stor och allvarlig svaghet hos demokratin och frågar sig vad det allmänna valet egentligen har för betydelse för demokratiseringen av samhällets institutioner:
"L'élection est considérée comme l'instrument permettant au peuple d'exercer le pouvoir. On se rend compte qu'elle est un instrument permettant de confier l'exercice du pouvoir à ceux qui le possèdent déjà. Une réflexion de grande envergure est à mener sur la signification du vote dans la construction des pratiques démocratiques."

"Det allmänna valet anses vara det instrument genom vilket folket tillåts utöva makt. Men man inser att det istället är ett instrument som tillerkänner de som redan har makten rätt att utöva den.
Det behövs en omfattande reflektion över vad det allmänna valet betyder för konstruktionen av den demokratiska praktiken."