lördag 11 juli 2009

HADOPIs ansvarsområde: allt

Faran med att utsträcka myndigheten HADOPIs ansvarsområde till att omfatta "all elektronisk kommunikation" som Hadopi 2 - godkänd av Senaten - föreskriver, undgår inte heller Le Monde.
Under rubriken "Går vi mot en övervakning av av e-mails?" frågar man sig hur förekomsten av denna formulering i lagen skall tolkas.

Regeringen menar att skrivningen svarar mot kritiken från Författningsdomstolen som riktades mot den "diskriminering" det innebar att bestraffa vissa metoder för elektroniska utbyten, som p2p, och inte andra. Alltså inkluderas nu "allt".

Le Monde skriver på tal om begreppet "communication électronique" att: "...elle pourrait englober les courriers électroniques, tchats et services de messageries instantanée. Cette intrusion d'une entité administrative dans ce qui est jusqu'à présent considéré comme des correspondances privées provoque déjà un vif débat."
"...det kan tänkas omfatta e-mails, chattar och MSN. Detta intrång från en administration i vad som hittills betraktats som privat kommunikation är redan föremål för hetsig debatt."
Man hänvisar till Lionel Tardy's blogg där han nedgör praktiskt taget alla lagförslagets komponenter och kallar detta exempel för "en kränkning av brevhemligheten".

Tardys omdöme om Hadopi 2 som ett hastverk utfört av inkompetenta, kontrasterar skarpt mot kulturminister Frédéric Mitterrands version, framförd under debatten i Senaten (8/7-09):

"Les uns disent que nous sommes allés trop lentement car le piratage a commencé il y a longtemps déjà, d’autres que nous sommes allés trop vite, sans nous donner le temps de la concertation. En réalité nous ne sommes allés ni trop lentement -car pour faire face à un problème de société de cette ampleur, il fallait que le projet mûrisse- ni trop vite -car le problème s’aggrave à mesure que la technologie progresse. Cette loi n’est ni bricolée, ni bâclée : elle est le fruit d’une longue réflexion."


"Vissa säger att vi varit för långsamma eftersom piratverksamheten pågått sedan länge, andra säger att vi gått fram för snabbt utan att ge tid till förhandlingar. I själva verket har vi inte gått fram vare sig för långsamt - för inför ett samhällsproblem av denna magnitud måste ett projekt få mogna - eller för snabbt - för problemet förvärras i o m att tekniken framskrider. Denna lag är varken framhastad eller ett lappverk: den är frukten av en lång tids reflektion."

(sic!)