tisdag 21 april 2009

Om kvällens omröstning

Ikväll sker alltså den avgörande omröstningen i Europaparlamentet. Catherine Trautmann har givit vika för Europarådets tryck och modifierat tillägg 138/46 som var djupt besvärade för Frankrike à la Sarkozy, i dennes vilja att stänga av fildelare från Nätet genom ett enkelt myndighetsbeslut.

Numerama skriver: "Après deux tentatives infructueuses de compromis avec le Coreper, l'eurodéputé socialiste Catherine Trautmann a accepté un compromis pour mettre fin au blocage."
"Efter två fruktlösa försök till kompromisser med Coreper, har den (franska) socialistiska parlamentsledamoten Catherine Trautmann accepterat en kompromiss för att få slut på blockaden."

Denna kompromiss skulle innebära att 138/46 placeras utanför den tvingande texten och blir till en rekommendation snarare än ett påbud. Denna rekommendation kan då åberopas i händelse av konflikt men vinner ingen laga kraft i något medlemsland.

Dessutom är orden "autorité judiciaire" (juridisk instans) borttagna och ersatta med betydligt mer urvattnade: "tribunal indépendant et impartial établi par la loi" (av lagen godkänd, oberoende och opartisk domstol). Detta öppnar i sin tur för att HADOPI, en administrativ myndighet, kan sägas uppfylla detta krav. Alltså: den första formuleringen omöjliggör Hadopi-lagen, den nya formuleringen möjliggör den.

Skrivningen är nu som följer: "toute restriction imposée dans l’exercice de(s) droits fondamentaux (relatifs à internet) doit faire l’objet d’une décision par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi dans le respect de la procédure tel qu’elle est définie dans l’article 6 de la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales".

"Alla restriktioner som begränsar utövandet av grundläggande rättigheter (på internet) måste föregås av beslut i en av lagen godkänd, oberoende och opartisk domstol, som respekterar den procedur som definieras av artikel 6 i konventionen som skyddar mänskliga rättigheter och fundamentala friheter"

Detta omnämnade av artikel 6 i Konventionen för mänskliga rättigheter kan vara till (ett tillräckligt stort) men för den franska inställningen, helt enkelt därför att de är oförenliga.

I konventionen står att alla anklagade skall antas vara oskyldiga tills motsatsen bevisats - en regel som alla civilicerade rättsystem tillämpar. Hadopi-lagen vänder på det: den som redan sanktionerats skall försöka bevisa sin oskuld.

Jérémie Zimmermann, talesman för la Quadrature du Net säger. "Dans cette période de crise de confiance dans les institutions de l'UE, et peu de temps avant les élections, le Parlement doit protéger les citoyens en faisant adopter l'amendement 138/46".

"I denna tid av bristande förtroende för EUs institutioner, och kort tid innan valet, måste Parlamentet skydda medborgarna genom att anta artikel 138/46"

Läs mer: Intensifier, Isobels verkstad, Lisa Magnusson!!