måndag 27 april 2009

Ett poetiskt science-fictionmanifest

Génération Science-Fiction tar på sin hemsida otvetydigt avstånd från regeringen Sarkozys försök att driva igenom sin egen framtidsvision i deras namn.

"Vi, science-fictionvärldens folk; författare, översättare, illustratörer, kritiker och krönikörer, essayister, bibliotekarier, bloggare och utgivare, vill med denna text motsätta oss lagen om Skapande och Internet."

De skriver: "La méfiance face aux nouveaux développements technologiques et aux changements sociaux qui en résultent, la peur de l'avenir et le désir de contrôle d'une société obnubilée par un discours sécuritaire… tout cela a déjà été abordé par la science-fiction, et s'il est une chose dont elle a permis de prendre conscience, c'est que les technosciences et leurs développements sont la principale cause de changement dans nos sociétés modernes." "Misstron mot utvecklingen av ny teknologi och de sociala förändringar denna ger upphov till, rädslan för framtiden och behovet av kontroll i ett samhälle besatt av säkerhet...allt detta har redan behandlats i science-fiction, och om det är något detta har lärt oss så är det att teknisk och vetenskaplig utveckling är det främsta skälet till förändring i våra moderna samhällen."

Vad vi då inte bör göra, enligt denna sammanslutning av kulturarbetare, är att låta oss styras av rädsla och lusten att förbjuda - och man fortsätter med att kompromislöst fördöma lagen om Skapande och Internet, dvs. hadopi-lagen: "Cette loi, dont on nous affirme qu'elle défendra les droits des artistes et le droit d'auteur en général, nous apparaît surtout comme un cheval de Troie employé pour tenter d'établir un contrôle d'Internet, constituant par là même une menace pour la liberté d'expression dans notre pays." "Denna lag, som man påstår skall försvara våra rättigheter och upphovsrätten i allmänhet, förefaller framför allt vara en trojansk häst, som används i syfte att försöka ta kontroll över internet, vilket utgör ett hot mot yttrandefriheten i vårt land."

Enligt Génération Science-Fiction görs nu Frankrikes kulturskapare till instrument i genomdrivandet av en lag där element som nätfiltrering och installering av spionprogram ingår, tillsammans med åtgärder anpassade för terroristbekämpning. Detta anser man vara oacceptabelt, trots att man både försvarar och är beroende av upphovsrätten.

"Profondément attachés au droit d'auteur, qui représente l'unique ou la principale source de revenus pour nombre des travailleurs intellectuels précaires que nous comptons dans nos rangs, nous nous élevons contre ceux qui le brandissent à tout bout de champ pour justifier des mesures de toute façon techniquement inapplicables, certainement dangereuses, dont le potentiel d'atteinte aux libertés n'est que trop évident aux yeux de ceux qui, comme nous, pratiquent quotidiennement dans le cadre de leur travail l'expérience de pensée scientifique, politique et sociale qui est au cœur de la science-fiction. "Trots att vi är djupt fästa vid upphovsrätten, som utgör den enda eller den huvudsakliga inkomstkällan för många ekonomiskt utsatta intellektuella bland oss, uppreser vi oss mot dem som använder sig av detta för att rättfärdiga åtgärder som i alla fall är ogenomförbara, med säkerhet farliga, och vars potentiella hot mot friheten är uppenbara för de som dagligen i sitt arbete ägnar sig åt det vetenskapliga, politiska och sociala tänkande som utgör kärnan i science-fiction."

Och man avslutar, närmast poetiskt: "Internet n'est pas le chaos, mais une œuvre collective, où aucun acteur ne peut exiger une position privilégiée, et c'est une aberration de légiférer sur des pratiques nées de la technologie du XXIe siècle en se basant sur des schémas issus du XIXe siècle, songez-y. Car l'avenir est notre métier." "Internet är inte kaos, utan ett kollektivt verk där ingen aktör har rätt att kräva en priviligierad ställning, och det är en styggelse att lagstifta om företeelser födda ur 2000-talets teknologi enligt modeller som härstammar från 1800-talet, reflektera över det. Ty framtiden är vårt yrke."