onsdag 22 april 2009

Gisslansituation

Det är ett märkligt scenario: Frankrike har låtit Europaparlamentet bli en arena dit man släpat sin inrikespolitik, vilket resulterat i något som liknar en gisslansituation, med Telekom-paketet i centrum.

Frankrike blockerar processen genom att obstruera mot Telekom-paketet så länge det innehåller skrivningar som skulle försvåra införandet av Hadopi-lagen på hemmaplan, samtidigt som man helt förnekar att 138 skulle ha någon betydelse.

Men paragraf 138 betyder något, vilket givetvis bevisas av den energi som lagts ner på att avlägsna den - men även av Sarkozys egna ord i ett brev (pdf) presidenten skickade till José Manuel Barroso (ordförande för EU-komissionen) i oktober 2008.
Där skriver Sarkozy:

"
Surtout, je me réjouis que l’approche française de lutte contre le piratage, fondée sur la pédagogie et la dissuasion de préférence à la répression judiciaire, suscite une adhésion croissante des autres Etats membres. Il est toutefois crucial que la Commission soit très vigilante face aux menaces qui se manifestent au Parlement européen à l’occasion du vote du troisième « paquet telecom ». Il est notamment fondamental que l’amendement n°138 adopté par le Parlement européen soit rejeté par la Commission. Cet amendement tend à exclure la possibilité pour les Etats membres d’appliquer une stratégie intelligente de dissuasion du piratage. Pour écarter l’amendement, je sollicite votre engagement personnel et celui de la Commissaire en charge du dossier, qui connaît particulièrement la situation des créateurs puisqu’elle était présente cette année encore pour les défendre, à vos côtés, au festival de Cannes."
"Framför allt gläder jag mig åt att det franska sättet att bekämpa fildelning, baserat på avskräckande pedagogik snarare än juridisk repression, ånjuter allt större stöd bland andra medlemsländer. Inte desto mindre är det essentiellt att Kommissionen är uppmärksam på hot från Europaparlamentet vid tillfället för omröstningen om det tredje "Telekom-paketet". Det är av särskild och fundamental vikt att paragraf 138, som godkänts av Europaparlamentet, förkastas av Kommissionen. Denna paragraf syftar till att utesluta möjligheten för medlemsländer att använda en intelligent och avskräckande strategi mot fildelning. För avlägsnandet av paragrafen räknar jag med ert personliga engagemang och engagemanget från kommissarien ansvarig för dossiern, som är särskilt väl insatt i kreatörernas situation, eftersom hon var på plats vid er sida även detta år, vid festivalen i Cannes, för att försvara dem."