torsdag 23 april 2009

A clash of civilizations

Två kvinnor: Catherine Trautmann och Christiane Albanel. Två kulturministrar: Albanel under Sarkozy och Trautmann under Lionel Jospin. Två helt olika syn på kultur, på Nätets själ och värdet av dess frihet.
Albanel är emot oss. Trautmann - socialisten och den protestantiska teologen - är vår kvinna.

Sarkozy tydligör sin syn på kulturen och den digitala revolutionen i en formell uppdragsbeskrivning riktad till den då tillträdande kulturministern Christine Albanel i augusti 2007:

"Votre première mission sera de mettre en œuvre l'objectif de démocratisation culturelle." "Ert första uppdrag blir att verkställa en demokratisering av kulturen."

Sarkozy har ett ambitiöst program. Han vill att den franska kulturen skall nå ut till alla medborgare: Alla skall kunna ta del av det franska kulturarvet, som skall göras tillgängligt och lättåtkomligt. Han ser t ex gärna fritt inträde på muséer.

Sarkozy inser också Nätets uppenbara fördelar, men kan inte ens avsluta den första meningen i ämnet utan att samtidigt framställa Nätet som ett hot:
"La révolution numérique crée une possibilité d'accès quasi infini aux œuvres de l'esprit, tout en menaçant gravement la création par les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins qu'elle permet. Et les industries culturelles sont de leur côté à l'origine d'une part croissante de la richesse et de l'emploi."
"Den digitala revolutionen möjliggör en praktiskt taget ändlös tillgång till andens verk, samtidigt som den allvarligt hotar skapandet genom att utgöra ett hot mot upphovsrätten och annan, närliggande rätt. Kulturindustrin ger å andra sidan upphov till arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt."

Man skulle kunna säga att Sarkozy står för en paternatistisk, traditionell, lätt instrumentell kultursyn. Den franska kulturen skall på ett kontrollerat sätt förmedlas till medborgarna. Detta berikar dem, men tjänar också syftet att "ena nationen":

"
L'école doit transmettre à tous les élèves les bases culturelles fondamentales leur permettant de connaître et d'aimer l'histoire, la langue et le patrimoine littéraire et artistique de notre pays - condition pour se sentir membres d'une même Nation(...)"
"Skolan måste förmedla en grundläggande kulturell utbildning till alla elever, vilken gör det möjligt för dem att älska vårt lands historia, språk och kulturarv - en förutstättning för att de skall känna sig som medlemmar av samma Nation (...)"

Sarkozy vill att den franska staten skall föra ut det franska kulturarvet på Nätet; till alla - gratis. Kulturarvet skall inte lyda under profitens lagar. Inte desto mindre genererar sektorn rikedom. Sarkozy gläder sig över att fransmän spenderar mer pengar än någonsin på kultur. Och han tillägger:
"Nous devons également prendre conscience que les industries culturelles sont l'objet d'une lutte d'influence entre plusieurs pays dans le monde et que les enjeux ne sont pas seulement économiques, mais aussi de civilisation"
"Vi måste också vara medvetna om att kulturindistrin kämpar om inflytandet med flera länder i världen, och det är inte bara en fråga om ekonomi, utan om civilisation."

Han ställer således alla medel till Albanels förfogande till att föra denna kamp för att stärka industrin kring filmer, böcker och musik:

"Nous souhaitons conduire dans les plus brefs délais un plan de sauvetage de l'industrie musicale et, plus largement, de protection et de promotion des industries culturelles couvertes par les droits d'auteur et droits voisins. Ce plan devra être mené avec la ministre de l'Economie, des finances et de l'emploi, et s'appuyer sur trois volets : la montée en puissance d'une offre numérique diversifiée, bon marché et simple d'utilisation ; la prévention et la répression de la piraterie numérique ; l'aide à l'adaptation des structures et des modèles économiques des industries concernées." "Vi önskar så snart som möjligt verkställa en plan för att rädda musikindustin, och i det större perspektivet, beskydda och gynna den kulturindustri som beror av upphovsrätten och angränsande rätt. Denna plan skall verkställas med hjälp av departementet för ekonomi, finans och arbetsmarknad, och stödja sig på följande tre åtgärder: genom att tillhandahålla billig och lättillgänglig digital mångfald, förhindra och undertrycka illegal fildelning, samt hjälpa berörda industrier att anpassa sina ekonomiska affärsmodeller.".

Här har vi Sarkozys bevekelsegrunder i en liten ask. Nätet är bra, men det skall existera i ett syfte - och det syftet skall bestämmas av Staten. Nätets frihet är helt enkelt inte kompatibel med denna kultursyn.