lördag 12 september 2009

Pressmeddelande från La Quadrature du Net

Pressmeddelandet är skrivet med anledning av den kommission Frédéric Mitterrand tillsatt för att utarbeta "Hadopi 3".


HADOPI 3 - Ett slags déjà-vu

Kulturministern har tillkännagivit tillsättandet av en kommission under ledning av Patrick Zelnik, Jacques Toubon och Guillaume Cerutti. Man har uppvisat vissa goda intentioner genom att vilja tillgängliggöra verk från mindre förlag samt "föräldralösa" verk [verk som saknar känd upphovsrättsinnehavare]. Detta är dessvärre endast detaljer i jämförelse med det begränsade tänkande som återigen helt och hållet bortser från alla möjligheter till en finansiering som grundar sig på ömsesidighet och tar i beaktande allmänhetens rätt att ta del av kulturen.

Men än mer chockerande är vägran att ta hänsyn till intressekonflikter och det systematiska valet av personer som stöder frihetsmördande åtgärder eller åtgärder som står i konflikt med allmänintresset.

Det börjar framgå med all önskvärd tydlighet hur regeringen tänker gå till väga för att "finansiera skapandet". Utnämningen av Patrick Zelnik (vd för skivbolaget Naïve), Jacques Toubon (tidigare kulturminister men framför allt en konservativ och dogmatisk försvarare av upphovsrättten i Europaparlamentet) och Guillaume Cerutti (vd för Sotheby's France men också tidigare ansvarig för verket för konkurrens, konsumtion och kampen mot bedrägerier) ger anledning till oro.

Den fälla i vilken regeringen vill tvinga in all framtida diskussion är helt uppenbar: endast de lösningar som överensstämmer HADOPI-lagens logik kommer att beaktas. Det kommer inte att bli fråga om någon reflektion kring en möjlig legalisering av icke-kommersiellt utbyte mellan individer tillsammans med metoder för en solidarisk finansiering, vilket dock kommer vara enda sättet att inleda en ny era för skapandet.

Det är en evig upprepning av värsta tänkbara scenario. Naïve är ett respekterat skivbolag. Vi skulle vara förtjusta om dess vd hördes av en oberoende kommission. Att låta honom leda kommissionen visar däremot att regeringen dessvärre inte avser göra slut på den nuvarande fullständiga sammanblandningen av särintresse och allmänintresse.

Genom att utnämna Jacques Toubon bland de övriga ansvariga visar man dessutom sitt stöd för den värsta sortens dogmatism i fråga om upphovsrätten, den som är beredd att legitimera vad som helst i namn av "det kulturella undantaget"; från frihetsmördande åtgärder till en förlängning av upphovsrätten för skivinspelningar, trots att alla seriösa studier kommit fram till att detta står i konflikt med allmänintresset.

« Detta tillkännagivande ger oss föga hopp om att äntligen se en politik som gagnar skapandet i hela dess mångfald. Den tillerkänner inte allmänheten några nya rättigheter. Genom att tillsätta Patrick Zelnik som ordförande för kommissionen visar regeringen att den inget lärt av konsekvensen av att tillsätta Denis Olivennes [vars utredning ledde fram till hadopi-lagens första version]. Den ställer sig i första ledet för att försvara upphovsrättskonservatismen genom att tillsätta Jacques Toubon 1. Låt oss hoppas att en överraskning fortfarande är möjlig. » säger Philippe Aigrain, medgrundare till La Quadrature du Net

1. Jacques Toubon har de två senaste åren kämpat för att utsträcka skyddstiden för upphovsrättsskyddade verk, motarbetat Lambrinidi-rapporten som erkänner tillgång till Internet som en fundamental rättighet, hävdat att paragraf 138 [i Telekompaketet] (som kräver ett oberoende domstolsförfarande vid all restriktion av internetuppkopplingen) underlättar barnpornografibrott, stött Medina-rapporten som vill framtvinga en dogmatisk och repressiv syn på upphovsrätten, outtröttligt lobbat för en förlängning av skyddstiden för skivinspelningar vars konsekvenser nu Zelnik-kommissionen förväntas mildra, etc.