fredag 4 september 2009

Kloka överlevnadsstrategier

"När webben triumferar måste tryckta tidningar anpassa sig eller försvinna", konstaterar Le Monde utan illusioner, i en artikel som redogör för tidningens strategi inför framtiden.
Samma reflektion hos de två konkurrenterna Le Figaro och Libération har lett fram till samma slutsats: Den som vill konkurrera med Nätet bör vara annorlunda: erbjuda ett mervärde, utmärka sig och särskilja sig. Den franska dagspressen söker sin räddning i att vara unik. Och det är klokt.

Till skillnad från mediemogulen Murdoch, som låter meddela att han tänker ta betalt för alla nyheter på webben i fortsättningen, väljer de stora franska dagstidningarna en annan väg. De väljer att konkurrera med sin enda tillgång, som fortfarande betingar det högsta värdet även på Nätet: undersökande och fördjupande journalistik.

"I Internets tidevarv rapporterar inte en dagstidning en nyhet, den åstadkommer nyheten, hävdar Laurent Joffrin, chefredaktör för Libération:
"Notre seule chance de survie est de renforcer les fondements de notre métier : des enquêtes, du fond, des angles qu'on ne trouve pas ailleurs. Nous vivons dans l'obsession de la plus-value et de la différence."
"Vår enda chans till överlevnad är att förstärka grunderna för vårt yrke: undersökningar, fördjupningar, vinklar man inte finner någon annanstans. Vi upplever en besatthet inför mervärdet och särarten.
"

Dessutom vill Joffrin dra nytta av den prestige en publicering på papper fortfarande har för opinionsbildare och debattörer, även om läsekretsen de facto är mindre, och utökar därför utrymmet för den typen av material.

Etienne Mougeotte, chefredaktör på Le Figaro funderar i samma banor: "Beaucoup de journaux vont mourir. Le Figaro a choisi de renforcer le pôle "écrit" tout en développant le pôle Internet. Il ne s'agit en aucun cas d'un passage progressif du print (l'imprimé) au Web. Il nous faut nous adapter tout en préservant l'ADN du journal. Internet ne remplacera pas les journaux édités, dans lesquels on trouve une hiérarchie de l'information, une distinction entre l'essentiel et l'accessoire. La future maquette devra mettre cette vision en action."

"Många tidningar kommer att dö. Le Figaro har valt att förstärka sin "skrift"-redaktion alltmedan nätredaktionen utvecklas. Det handlar inte alls om en successiv övergång från tryckt material till webben. Vi måste anpassa oss medan vi samtidigt bevarar tidningens DNA. Internet ersätter inte redigerade tidningar, i vilka man finner en nyhetshierarki, en åtskillnad mellan det essentiella och det underordnade. Den framtida lay-outen skall förmedla denna vision."

Artikeln är befriande fri från krigsförklaringar mot "gratis". Den franska dagspressen har tänkt längre än så.