onsdag 4 november 2009

För Äran

Den ytterst prestigefyllda ordensutmärkelsen med det gröna bandet, Ordre des Arts et des Lettres tilldelas ett litet fåtal förtjänstfulla personer varje år, i enlighet med följande kriterier:

"Récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde."

"Belönar personer som utmärkt sig genom sitt skapande inom konsten eller litteraturen, eller genom sin insats för att gynna Konst och Humaniora i Frankrike och världen."

Inte desto mindre har nu halva personalstyrkan tillhörande förra kulturminister Christine Albanels kabinett tilldelats denna utmärkelse. Och det sätt på vilket de gynnat konst och kultur är väl känt: De har slitit med att driva igenom lagen Hadopi 1 - som befanns strida mot den franska konstitutionen.
Ett annat av kulturdepartementets uppdrag tycks ha bestått i att flitigt ändra och radera i franska Wikipedia för att lägga verkligheten till rätta i enlighet med regeringens officiella uppfattningar.

En av de dekorerade är Christophe Tardieu - statstjänstemannen som angav den hadopi-kritiske journalisten Bourreau-Guggenheim för sin arbetsgivare (tv-kanalen TF1) och fick honom avskedad. En särskilt förtjänstfull gärning i Frankrike i dag är att agera skaft till presidenten piska.
Det professionella politiska trollet Frédéric Lefevbre låter dessutom upplysa om hadopi-lagstiftningens verkliga betydelse:
"Si j'ai parlé de la 'Douce France', c'est parce que je pense que dans le débat sur l'identité nationale, il y a aussi le débat sur l'identité culturelle. Le texte qui a été voté, sur Hadopi, qui a fait tant parler, qui défend l'exception culturelle française, c'est une forme de défense de l'identité nationale."

"Om jag talade om 'Douce France', så är det för att i debatten om den nationella identiteten ingår också debatten om den kulturella identiteten. Den lagtext som röstats igenom, Hadopi, som låtit tala så mycket om sig och som försvarar det franska kulturella undantaget, är ett slags försvar för den nationella identiteten."


Klart de skall ha medalj