lördag 8 augusti 2009

Internet och havet I

Internet förändrar i grunden vår samhällsorganisation och vi kommer att erövra haven; bebo dem som jägare och samlare för att slutligen odla dem.

Det är de stora dragen i Thierry Gaudins framtidsversion, som sträcker sig århundraden framåt i tiden.

Gaudin har ett imponerande förflutet som rådgivare i framtidsfrågor. Han ledde under tio år Centre de Prospective et d’Evaluation (Centret för framtidsstudier och utvärdering) knutet till det franska ministeriet för forskning och teknik. Han är anlitad som expert av UNESCO, FN och Europakommissionen; han har skrivit ett flertal böcker, med fantasieggande titlar som 2100, Récit du prochain siècle (2100, Berättelsen om nästa sekel) och Introduction à l’économie cognitive (Introduktion till den kognitiva ekonomin) .

Thierry
Gaudin har även grundat organisationen Prospective 2100 (fra/eng), en organisation för framtidsstudier i det längre perspektivet, vars mål är kollektiv, vetenskapligt baserad reflektion över framtiden och att delge beslutsfattare dessa reflektioner.

Denne man konstaterar nu: Den industriella eran är över. Och eftersom våra samhällen är organiserade i enlighet med industrialismens strukturer, utefter axeln energi (kol, olja) - material (betong, stål), kommer dessa obönhörligt att förändras i grunden.
Om Internet säger han (med en liten extra släng mot hadopi-lagen):

"Le système de communication rétroagit sur notre façon de penser et sur notre relation à l’environnement. Il n’y a qu’à observer à quel point Internet a complexifié les échanges. Les internautes adoptent des multitudes de pseudos, vivent à travers des avatars, participent à divers réseaux sociaux. Ils créent des tunnels d’information réservés. Ce sont autant de pratiques qui défient la discipline institutionnelle du XXe siècle. La célèbre loi Hadopi, censée faire la chasse aux téléchargements pirates, est dépassée avant même d’être votée : non seulement les autorités ne pourront pas détecter les canaux virtuels des virtuoses de l’Internet, mais cette loi, par les processus d’intimidation qu’elle crée dans le public non averti, ralentira la diffusion de la culture sur laquelle sont fondés les nouveaux modes de vie."

"Vårt sätt att kommunicera återverkar på vårt sätt att tänka och på vår relation med vår omgivning. Man kan bara observera i vilken grad Internet ökat komplexiteten i våra utbyten.
Internauts antar en mängd olika pseudonymer, lever genom avatarer, deltar i diverse sociala nätverk. De skapar tunnlar för information. Det är företeelser som utmanar 20-hundratalets institutionella disciplin.
Den berömda hadopi-lagen, avsedd för jakt på illegal nedladdning, är föråldrad innan den är framröstad: Inte bara är den helt oförmögen att spåra de virtuella kanaler använda av Internets virtuoser, utan dessutom fungerar den avskräckande på allmänheten och fördröjer spridningen av den kultur på vilken vår framtida livsstil kommer att vila."