onsdag 2 december 2009

Ingenting Har Hänt

Så har man då funnit en lämplig uppgift för Sarkozys kasserade frontsoldat, förra kulturministern Christine Albanel, som timme ut och timme in försvarade den anti-kontitutionella första versionen av hadopi-lagen inför Nationalförsamlingen - tills presidenten fann det för gott att ersätta henne med Frédéric Mitterrand.

Nu skall hon, på uppdrag av premiärminister François Fillon, och i "förebyggande syfte", utreda hur bokmarknaden skall skyddas mot piratverksamhet när böcker digitaliseras i stor skala. Valet av Albanel garanterar att inga nya idéer tillförs utredningen, på samma sätt som den av Mitterrand tillsatta Zelnik-kommissionen uteslutande tilläts bestå av upphovsrättslobbyister.

Ur Christine Albanel's uppdragsbeskrivning (pdf.), undertecknad av premiärminister Fillon:

"Madame le Ministre,

Dès son élection, le Président de la République a entendu faire une priorité du développement de l'économie numérique. Par ailleurs, le Chef de l'Etat a également montré qu'il considérait le respect du droit d'auteur comme l'un des fondements du développement de cette nouvelle économie, car il permet seul de garantir un partage équitable de la valeur créée, entre les créateurs des contenus culturels et les entreprises qui en assurent la mise à disposition sur les réseaux."(...)

"Republikens president har sedan han blev vald haft för avsikt att prioritera utvecklingen av den digitala ekonomin. För övrigt har statschefen visat att han anser att respekten för upphovsrätten är grunden för den nya ekonomins utveckling, därför att endast den garanterar en rättvis fördelning av det skapade värdet, mellan skaparen av det kulturella innehållet och de företag som tillgängliggör det på nätet."(...)

"Le gouvernement ne peut accepter de voir une nouvelle industrie culturelle menacée par le pillage (...) Il conviendra notamment d'inciter les éditeurs et leurs organisations professionnelles, sous une forme que vous jugerez appropriée,à faire des propositions concrètes pour que les téléchargements illégaux de livres soient repérés et fassent l 'objet du même traitement par l'HADOPI que les fichiers portant des oeuvres musicales ou cinématographiques."(...)

"Regeringen kan inte acceptera att se ännu en kulturindustri hotad av plundring (...) Det åligger er att, på det sätt ni önskar, förmå förläggare och deras organisationer att framställa konkreta förslag på hur illegal nedladdning av böcker skall kunna upptäckas och bli föremål för samma åtgärder från HADOPI som filer innehållande musik eller film." (...)

Premiärministern önskar även att Albanel, med hänvisning till hennes expertis (sic!), åtar sig frågan om den framtida digitaliseringen av den franska litteraturen. Men det intressanta är följande: Absolut ingenting har hänt. Detta politiska kotteri har inte tagit något som helst intryck av debatten. Man har inte omprövat en enda ståndpunkt. Man är, kort sagt, oemottaglig för argument.